SALTUS Ubezpieczenia
Ubezpieczenia z wzajemnością
Ubezpieczenia z wzajemnością

Na podstawie Porozumienia, które zostało podpisane w dniu 23 października 2013 roku przez Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce powołano Kościelny Związek Wzajemności Członkowskiej (KZWCz). W kwietniu 2015 roku dołączyły do Porozumienia Generalnego Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych oraz Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych.

Kościelny Związek Wzajemności Członkowskiej (KZWCz)

to program ubezpieczeń majątku kościelnego dla Zgromadzeń Zakonnych, Stowarzyszeń i Diecezji (podmiotów i instytucji kościelnych) jest to wspólna inicjatywa Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, SALTUS Ubezpieczenia oraz trzech Konferencji Zakonnych.

Ubezpieczenia wzajemne działają często w oparciu o tzw. Związki Wzajemności Członkowskiej. Taka formuła jest stosowana szczególnie wówczas, gdy mamy do czynienia z grupą osób, które łączy jakiś rodzaj wspólnoty. Jest to więc idealne rozwiązanie dla środowiska kościelnego.

Cele powołania Kościelnego Związku Wzajemności Członkowskiej

 • dopasowane do potrzeb i jednolite warunki ubezpieczenia dla wszystkich członków związku
 • zasada gwarancji i przejrzystości finansowej
 • racjonalne zarządzanie ryzykiem i rzeczywisty wpływ członków związku na warunki ubezpieczenia
 • kontrola środowiskowa poziomu szkodowości członków związku i działalność prewencyjna
 • maksymalne obniżanie kosztów, dzięki odpowiedniej liczbie członków związku i sprawnemu zarządzaniu związkiem
 • usprawnienie likwidacji szkód
 • zastosowanie systemu zwrotów składek w zależności od uzyskanego wyniku finansowego związku
 • stworzenie – w dalszej perspektywie - własnego Kościelnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych poprzez Członkostwo w KZWCz.

Zakres Działalności Ubezpieczeniowej Kościelnego Związku Wzajemności Członkowskiej

Przygotowany program przeznaczony jest specjalnie dla Zakonów, Zgromadzeń, Stowarzyszeń i Diecezji (podmiotów i instytucji kościelnych). Oferta ma szeroki zakres ubezpieczenia majątku – na pierwsze ryzyko, niskie składki od lokalizacji i obejmuje:

 • ubezpieczenia nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i wandalizmu
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

Dodatkowo, w ofercie znajdują się:

 • Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (tzw. NNW) – specjalna oferta dla duchowieństwa,
 • Ubezpieczenia szkolne PRYMUS – dla szkół i przedszkoli,
 • Ubezpieczenia zdrowotne SALTUS ZDROWIE,
 • Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej.

Program ubezpieczeniowy skierowany jest bezpośrednio do środowisk kościelnych, wykluczając tym samym wszystkie szczeble pośrednie. Przekłada się to rzecz jasna na niższą wartość składki oraz gwarancję utrzymania jej wysokości w następnych okresach rozliczeniowych.

SALTUS Ubezpieczenia i ubezpieczenia wzajemne – to polska marka

SALTUS Ubezpieczenia to zespół ekspertów legitymujących się wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeń korporacyjnych. Towarzystwo majątkowe stojące za marką działa w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i należy do grona 500 największych TUW-ów na świecie, według rankingu Międzynarodowej Federacji Spółdzielczych i Wzajemnych Towarzystw Ubezpieczeniowych (ICMIF). Oprócz ICMIF SALTUS Ubezpieczenia jest również członkiem europejskiej organizacji AMICE – Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives. Na czele tej międzynarodowej organizacji zrzeszającej ubezpieczycieli z całej Europy stoi Grzegorz Buczkowski - członek zarządu SALTUS Ubezpieczenia. Europa docenia potencjał TUW-ów: ponad 55% ubezpieczycieli Starego Kontynentu, to ubezpieczyciele wzajemni. Gromadzą oni ponad 40% składki. 6 z 10 największych ubezpieczycieli na świecie to właśnie ubezpieczyciele wzajemni.

Cechą charakterystyczną TUW-ów jest ich niekomercyjna forma działania nastawiona przede wszystkim na zabezpieczenie swoich członków od ryzyka wybranych zdarzeń; inaczej działają zakłady ubezpieczeniowe działające w formie spółek akcyjnych, których zasadniczym celem jest generowanie zysku dla akcjonariuszy.

Zyski te – ogromne pieniądze – nie zawsze są wykorzystywane i inwestowane moralnie i etycznie, często sprzecznie z nauczaniem Kościoła.

Czekamy na Państwa zapytania.

Ewa Macińska
Dział Sprzedaży Zewnętrznej
SALTUS Ubezpieczenia
tel.: 785 878 323
e-mail: ewa.macinska@s-u.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015